องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (2554-2556)ระดับตำบล


      วันที่ 3 เดือนมิถุนายน 2553 เวลา 09.00 น. – 12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้ดำเนินการประชุมประชาคมระดับตำบลตามโครงการจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาสามปี (2554-2556)ระดับตำบล ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ระเบียบวาระการประชุมในวาระนี้มีสาระสำคัญคือการคัดเลือกคณะทำงานประชาคมระดับตำบลชุดใหม่ขึ้นมาแทนคณะทำงานชุดเก่าที่ครบวาระการทำงาน 2 ปี ซึ่งมีรายชื่อคณะทำงานชุดเก่าดังนี้ ประธานประชาคมคือ นายแสง ชูใจ รองประธานประชาคมคือ นายอุไร แกรงพิมาย ซึ่งหมดวาระลง ส่วนการคัดเลือกชุดใหม่ มีผู้ถูกเสนอชื่อมา 2 คนคือ 1.นายเกรียงศักดิ์ ตาไธสง ผู้เสนอคือนายวัชระ พันธ์จุฬาผู้รับรองคือ นายยงยศ ราชหิรินทร์ 2.นายอุไร แกรงพิมาย ผู้เสนอ นายสกุล แก้วนอก ผู้รับรอง นายประเสริฐ แกรมโคกกรวด ซึ่งผลการลงคะแนนโดยวิธียกมือสนับสนุนนับคะแนนเสียงข้างมาก ผลปรากฏว่า นายเกรียงศักดิ์ ตาไธสง ได้รับคัดเลือกเป็นประธานประชาคมระดับตำบลด้วยคะแนนเสียง 107 คะแนน นายอุไร แกรงพิมาย ได้คะแนน 49 คะแนน เป็นรองประธาน เลขานุการประธานประชาคมซึ่งประธานประชาคมคนใหม่คัดเลือกขึ้นมาคือ นายเสรี นนทะสี เมื่อดำเนินการคัดเลือกประธานประชาคมเสร็จ ที่ประชุมก็ได้ดำเนินการรับฟังและชี้แนะแนวทางในการดำเนินการลงมือแก้ปัญหาและโครงการที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาจากการจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน โดย นายชุมสิน แย้มกระโทก หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน เวลา 12.00 น.เสร็จสิ้นการประชุมประชาคมและได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน