องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน


โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
**************************
๑. หลักการและเหตุผล
          การพัฒนาองค์กร ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความเจริญก้าวหน้านั้นมีบริบทต่างๆในการพัฒนาหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในองค์กร และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความเป็นอยู่ที่ผาสุก สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นั่นก็เป็นบริบทของการพัฒนาที่เป็นแนวทางหลัก แต่การพัฒนาในบริบทด้านต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นจะบรรลุถึงความหมายของการพัฒนาอย่างสมบูรณ์แบบมิได้ หากขาดการเสริมสร้างบริบทด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กร ชุมชน และท้องถิ่น ให้มีความสำคัญเท่าเทียมกับการพัฒนาบริบทด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ควบคู่กันไป
          อีกทั้งนโยบายบริหารบ้านเมืองของผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อพัฒนาให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคอีสานตอนใต้มุ่งสู่ภูมิภาคอินโดจีน โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยการอนุมัติให้จัดทำโครงการ โคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
( Korat Green and Clean City) โดยมีการรณรงค์ด้านความสะอาดในสถานที่ราชการ สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
          องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนได้เล็งเห็นความสำคัญ และตระหนักถึงความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น และเป็นส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของ โคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน
( Korat Green and Clean City) จึงได้จัดทำโครงการ โคราชเมืองสะอาด ประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้นให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา
 
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อขับเคลื่อนโครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา สู่ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ให้ทราบและร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กร และชุมชน
๒.๓ เพื่อให้องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น เป็นองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าทำงาน น่าอยู่ น่าดู น่าชม เป็นที่กล่าวขานของผู้ที่ไดพบเห็น
๒.๔ เพื่อลดปริมาณขยะ ของเสีย ที่ก่อให้เกิดมลภาวะในองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๒.๕ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เช่น ยุง หนู แมลงสาบ ฯลฯ และสัตว์มีพิษต่างๆ
๒.๖ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนความรักสมัครสมานสามัคคี ของบุคลากรในองค์กรหน่วยงานราชการ และประชาชน ภายในตำบล
๒.๗ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐและประชาชนภายในตำบล
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ภายในท้องถิ่น
๓.๒ หมู่บ้าน ชุมชนในท้องถิ่น
๓.๓ ถนนสายหลัก สายรองในท้องถิ่น
 
๔. วิธีดำเนินการ
๔.๑ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนได้ตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ ของเสีย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ภายในองค์การและชุมชน ให้ทราบอย่างทั่วถึง
๔.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบ โครงการ
๔.๓ กิจกรรมทำความสะอาด จำกัดขยะมูลฝอยอาคารสถานที่ หมู่บ้าน ชุมชน ที่สาธารณประโยชน์ร่วมกันระหว่าง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชนภายในหมู่บ้าน ชุมชนในท้องถิ่น
๔.๔ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน สถานที่ราชการ และชุมชน
๔.๕ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ และปฏิบัติจริงเรื่องการคัดแยกขยะ การนำขยะมาใช้ประโยชน์ เช่นการรีไซเคิล(การแปรสภาขยะ) รียูส(นำมาใช้ใหม่) การทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารจากครัวเรือน
 
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
          ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – เดือนกันยายน ๒๕๕๗
ตารางการดำเนินโครงการโคราชเมืองสะอาด ประจำปี ๒๕๕๗ ตามอกสารแนบท้ายโครงการ
 
๖. งบประมาณ
ค่าใช้จ่ายโครงการโคราชเมืองสะอาด  ตั้งไว้  ๑๐๐,๐๐๐.-  บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการโคราชเมืองสะอาด   เช่น  ค่าจ้างเหมาอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่ม  ค่าวิทยากร  ค่าป้ายโครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   ตั้งจ่าย  จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณโครงการ โคราชเมืองสะอาด ประจำปี ๒๕๕๗ ปรากฎตามเอกสารแนบท้ายโครงการ
 
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
          ๗.๑ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
          ๗.๒ รพ.สต.ไผ่นกเขา , รพ.สต.หนองสาย
          ๗.๓ โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน
          ๗.๔ สถานีตำรวจภูธรเมืองพลับพลา
 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑  ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนโครงการโคราชเมืองสะอาดอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา อย่างเป็นรูปธรรม และยั่งยืน
๘.๒  บุคลากร ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์กร และชุมชน
๘.๓  องค์กร ชุมชน ท้องถิ่น เป็นองค์กร ชุมชน ท้องถิ่นที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และน่าทำงาน น่าอยู่ น่าดู น่าชม เป็นที่กล่าวขานของผู้ที่ไดพบเห็น
๘.๔  ปริมาณขยะ ของเสีย ที่ก่อให้เกิดมลภาวะในองค์กร ชุมชน และท้องถิ่น ลดน้อยลง และสูญไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๘.๕ สัตว์พาหะนำโรคต่างๆ เช่น ยุง หนู แมลงสาบ ฯลฯ และสัตว์มีพิษลดน้อยลง และสูญไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
๘.๖ บุคลากรภายในองค์กร ส่วนราชการ ประชาชนในชุมชน เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี
๘.๗ ภาครัฐและประชาชนภายในตำบลเกิดความร่วมมือ และบูรณาการร่วมกัน
 
๙. ผู้เขียนโครงการ

( นายมนต์ชัย  ตาไธสง )
ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
๑๐. ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวจันทร์เพ็ญ  ปะติเก )
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการ นักวิชาการเกษตร
 
๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางสาวบุญเหลือ  ผาสุขสม )
ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
 
 
( นายทรัพย์  บังพิมาย )
ตำแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
 
๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ

( นายซ้อน  กองศรี )
ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน