องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2557


องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน  ได้ดำเนินการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่   การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    ภาษีป้าย    และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7   นอกสถานที่   เพื่ออำนวยความสะดวก  และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง   องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียนจึงจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่  (อบต.เคลื่อนที่)   เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน