องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ.2557องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน   ได้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗   เพื่อปรับปรุงด้านประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีทั้งในด้านฐานข้อมูลและคุณภาพด้านการให้บริการแก่ประชาชนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด   และเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ   และกระตุ้นการดำเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารหลุ่งตะเคียน   โดยมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนที่มาชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  และผู้นำชุมชนที่ดำเนินงานได้รวดเร็วและถูกต้อง ในช่วงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ประชาชนและผู้นำชุมชน  โดยกำหนดการมอบในการประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน