องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต


             สภาวัฒนธรรมตำบลหลุ่งตะเคียน ร่วมกับส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต (สตมวาร) ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ วัดไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
             การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ พ่อค้าประชาชน ทุกภาคส่วน ในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อบรรพชาอุปสมบทจำนวน ๕๖ คน  แยกเป็นรายหมู่ดังนี้
หมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ คน           หมู่ที่ ๒ จำนวน ๘ คน          หมู่ที่ ๓ จำนวน ๔ คน  
หมู่ที่ ๔ จำนวน ๕ คน           หมู่ที่ ๕ จำนวน ๔ คน          หมู่ที ๖ จำนวน ๔ คน
หมู่ที ๗ จำนวน - คน             หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๔ คน       หมู่ที่ ๙ จำนวน - คน
หมู่ที่ ๑๐ จำนวน - คน           หมู่ที่ ๑๑ จำนวน - คน         หมู่ที่ ๑๒ จำนวน ๔ คน
หมู่ที่ ๑๓ จำนวน - คน           หมู่ที่ ๑๔ จำนวน - คน        หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๗ คน 
             กำหนดการดำเนินโครงการในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ ทำพิธีปลงผมนาค และเรียกขวัญนาค ณ วัดไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๑๙ มกราคม นำนาคไปประกอบพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดหนองสาย หมู่ที่ ๖ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และวันที่ ๒๐ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ อบรมพระธรรมวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ และกรรมฐานแก่พระบวชใหม่