วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม และคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ (นายประชิด แซ่เฮง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานคนสวน (สป) ราย นายสุรชัย นามไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงด้านป้องกันฯและขับรถน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) นายพิชิตร์ บังพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่รวมบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานป้องกันฯ (นายรณกฤต ศรีสิริวิบูลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้าง้จ้างเหมาบริการแรงงานป้องกันฯ(นายคูณ ขาวพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานด้านป้องกันฯ (นายคูณ ขาวพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
เช่าบริการพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง