วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการของ อบต. (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ขข 3022 (กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาปูพื้นรถยนต์ อีซูซุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมคันสระภายในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเข้าเล่มคู่มือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องจดหน่วย) เพื่อใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยการจัดซื้อเครื่องสแกนบาร์โค้ด เพื่อใช้ในงานกิจการประปา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น เพื่อใช้ในงานกิจการประปา กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง