วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมีกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกิจการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม ตาวิเศษเห็นนะ ปฏิบัติการจัดการขยะด้วยหลัก 3R จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานกิจการประปา (นายดนัย เหมือยไธสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาวิจัยและประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง