องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา : www.lungtakian.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2552
Updatef 2020 Nov 11

  ประมวลภาพการดำเนินกิจกรรมโครงการ "โคราชเมืองสะอาด ...
  การประชาสัมพันธ์การสำรวจจัดเก็บข้อมูลที่ดินและสิ่ง...
  ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ
 

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานอบต.หลุ่งตะเคียน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้