วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 3022 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง