วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน จำนวน 12 ขวด ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทเครื่องแบบปฏิบัติการภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการติดสติ๊กเกอร์สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล แบบตู้บรรทุก ยี่ห้อ นิสสัน ทะเบียน ยบ 5001 นครราชสีมา ประเภทรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา และถ้วยรางวัล จำนวน 26 รายการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 20-24 เดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองนกเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาและคณะทำงานตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0036 และ 416-60-0033 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง