วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทเมาส์ไร้สาย จำนวน 2 ตัว (กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1,550 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อช่วยเหลืองานตามภารกิจกองคลัง งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ (หมาแมว) จำนวน 1 ราย ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทสารส้มก้อนใสชนิดเหมาะกับน้ำดิบขุ่น จำนวน 19,800 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0026 และ 416-63-0041 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถตู้พยาบาล) หมายเลขครุภัณฑ์ 402-660303-00001 หมายเลขทะเบียนรถ ยบ 5001 นครราชสีมา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์ (โน้ตบุ๊ก) สำหรับงานประมวลผล (กองช่าง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าเซลล์เพื่อติดตั้งภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเพ็ด จากจุดเดิม บ้านโนนเพ็ด-บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง