วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 84 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา และคณะทำงานในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากระบบประปาไปหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางไปบ้านนายมงคล พยุงกลาง บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสาวดารุณี ขาวพิมาย ไปทางโคกปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากฝายตาปุ่มตามลำห้วยแถลงไปหนองตลาดบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากนานายหวน สุนทร ถึงโคกทำเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดแห้ง จำนวน 21 ถัง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง