วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางสมจิตร ไปเส้นนอกบ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสุพรรณ ไปสามแยกถนนหลักบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเพ็ดจากจุดเดิมไปบ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสายทอง-บ้านโนนไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิมไประบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 84 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬา และคณะทำงานในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากระบบประปาไปหนองผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนลาดยางไปบ้านนายมงคล พยุงกลาง บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านนางสาวดารุณี ขาวพิมาย ไปทางโคกปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง