วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0036 และ 416-60-0033 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุดับเพลิง ประเภท น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้งและน้ำยาดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา ประเภทลูกเปตอง จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง