วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน ฝาย และคันสระที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง