วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2566
จ้างก่อสร้างรั้วรอบ อบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อถุงยังชีพ หรือเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 3022 หมายเลขครุภัณฑ์ 402-551030-00001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง