วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายขั้นตอนการบริการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมแนียมใบอนุญาติ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ประเภท เครื่องรับ - ส่ง วิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอห้วยแถลง ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 19 -22 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนหินดาดวิทยา จำนวน 62 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง