วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานและเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารแสดงสินค้าและระบบระบายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ และน้ำยาดับเพลิง CO2 ขนาด 10 ปอนด์ ตาม โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา - บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทปั้มหอยโข่งแรงดัน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0022 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง