วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองช่างและงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น - บ้านโคกรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์ - บ้านโคกรักษ์ - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)