วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2566
จ้างขยายเขตระบบประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์สหางนาแซง พร้อมถนนดินยกระดับผิวทางหินคลุก บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (โดยการเกรดปรับแต่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง