วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุลคลเพื่อช่วยเหลืองานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสำนักงานปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกิจการประปา (ผู้จดเลขมาตรวัดการใช้น้ำประปา) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกิจการประปา (ผู้ดูแลระบบประปา) กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านสายทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านหนองนกเขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านหลุ่งตะเคียน-บ้านตะเคียนทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง