วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำตรายาง แบบหมึกในตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องพิมพ์ Brother MFC9140CDN หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-00395 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกพิมพ์ จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  เม.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองช่าง (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง