วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกดีเซล แบบธรรมดา หมายเลขทะเบียน ยน 6106 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 402-650429-00001 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  เม.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน)
12  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะประชุมแบบตัวยู (U) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดหลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนลาดยางเชื่อมต่อไปวัดป่าสันติธรรม บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายกุล พานสูงเนิน ถึงบ้านนายสำรวย พานสูงเนิน บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางสมจิตร ไปเส้นนอกบ้าน บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนายสุพรรณ ไปสามแยกถนนหลักบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง