วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง (งานพัฒนารายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เก็บน้ำ,ทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำใช้ภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล ตามโครงการอบรมป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ยก 8144 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ยก 8144 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง