วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กก 4174 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0006 จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 410-640211-00001 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทพรมอัดลูกฟูกและผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองช่างและงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง