วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 44 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็กสีเทา จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมฝายน้ำล้น ท่อประปาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาชุดพร้อมเครื่องประดับและแต่งหน้าสำหรับนางรำสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 24 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ยข 2046 นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง