วันที่
ชื่อเรื่อง
9  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทเรือท้องแบนอลูมิเนียม จำนวน 1 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2565
เช่าบริการพื้นที่อินเตอร์เน็ตและจดทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรถ รับ-ส่ง พร้อมคนขับ สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักงานปลัด) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองช่าง (กิจการประปา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง