วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทพรมอัดลูกฟูกและผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (รถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในกองช่างและงานกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจการของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบสองบาน จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น - บ้านโคกรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง