วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านกระทุ่มแท่น-บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มชนิดเหมาะกับน้ำดิบขุ่น จำนวน 27,000 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกระหว่างบ้านสายทอง-บ้านกระทุ่มแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา-บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง