วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุดับเพลิง ประเภท น้ำยาดับเพลิงเคมีแห้งและน้ำยาดับเพลิงคาร์บอนไดออกไซด์(CO2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 54 รายการ เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ - อุปกรณ์กีฬา ประเภทลูกเปตอง จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษความร้อนและหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (โดยการเกรดและถมดิน) ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในพื้นที่กำหนดเหตุรำคาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 10 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง