วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0005 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะอาหารสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงจุดประกาศแจ้งเตือนภัยประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง