วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัว V จากหน้าบ้านนายเงิน พวงแก้ว ไปถนนลาดยาง (บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 3022 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 402 - 551030 - 00001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ All In One จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Brother จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Canon จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 ไปบ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง