วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทหินคลุก จำนวน 36 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำขอยโข่ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-54-0001 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง