วันที่
ชื่อเรื่อง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามมิให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตร และพื้นที่โล่งอื่น ๆ หมู่ 1-15 จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบ ป้ายสโลแกนประชาสัมพันธ์ และสติกเกอร์ตัวอักษร (เนื้อความรายชื่อนายก อบต. ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตู อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อช่วยงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0035 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง