วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกระทุ่มแท่น - บ้านโคกรักษ์ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 123 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 738 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร
30  พ.ค. 2566
จ้างปรับปรุงต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
โครงการปรับปรุงบล็อกคอนเวิร์สฝายตาปุ่ม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3
29  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลประจำรถปฏิบัติการฉุกเฉิน (รับส่งผู้ป่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)