วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภท แบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ 478-57-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขข 3022 หมายเลขครุภัณฑ์ 402-551030-00001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสระมะค่า - หนองเสม็ด บ้านหนองนกเขา วางท่อพีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว ยาว 5,800 เมตร ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
20  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก นม.ถ.323-02 สายบ้านสรศักดิ์ - บ้านโคกรักษ์ - บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กว้าง 6 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.18 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
16  มิ.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประเภทชุดปฏิบัติการกู้ชีพ จำนวน 14 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภท กระบอกเพชรเจาะคอนกรีต จำนวน 1 กระบอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท กระดาษเครื่องพิมพ์ความร้อนและตลับหมึก Epson LQ-590 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง