วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานการประปา (นายสาธิต รูปจะโป๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นครราชสีมา ถนน 323-08 สายบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก