วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างขยายเขตระบบประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกรักษ์ ถึงบ้านสรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับผิวทางหินคลุกภายในบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างขยายเขตระบบประปาจากวัดไผ่นกเขาไปนาผู้ช่วย สุวรรณ ประนาทำมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างขยายเขตระบบประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง