วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเติอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-59-0031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (หมาแมว) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมโทรทัศน์ สมาร์ททีวี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง