วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
17  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์จดและออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา เพื่อใช้ในงานกิจการประปากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกิจการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม ตาวิเศษเห็นนะ ปฏิบัติการจัดการขยะด้วยหลัก 3R จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานกิจการประปา (นายดนัย เหมือยไธสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง