วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง Fire Ratting 4A5B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแกรง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียนตะเคียนทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนรักษ์ชาติประชาบำรุง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-60-0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง