วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาวิจัยและประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ขนาด 80 x 1.20 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ Samsung จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมารถรับ - ส่งประชาชนภายในตำบลหลุ่งตะเคียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 2019 (โควิด - 19) ในวันที่ 5 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อเสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 37 ต้น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมจัดทำแนวเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง