วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง ประเภท เครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อนาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 47 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 108 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนาารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
ซื้อวัคซีนพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ จำนวน 1,300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในระดับตำบล จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในกิจการประปากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง