วันที่
ชื่อเรื่อง
26  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภทพรมอัดลูกฟูก และผ้าม่านกันแสงพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว (ชื่อ-นามสกุล พร้อมตำแหน่ง) และตรายางหมึกในตัวจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายการประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ตำบลหลุ่งตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯทุกหมู่บ้าน จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็กสีเทา จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายอะคริลิคประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขนาด 1.18 x 0.58 เมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อสื่อสาร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 44 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0023 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็กสีเทา จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง