วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับเสริมหินคลุกจากนานายหวน สุนทร ถึงโคกทำเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดแห้ง จำนวน 21 ถัง ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-49-0005 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 4 ฟุต พร้อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะอาหารสำหรับเด็กเล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง