วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 42 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อเข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง