วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบพกพา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภท สารส้มชนิดก้อนใส จำนวน 28,500 กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
ซื้อเสื้อสำหรับนักกีฬา จำนวน 60 ตัว ตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอห้วยแถลง ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 19 - 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านทับสวาย ตำบลทับสวาย อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกระหว่างบ้านสายทอง-บ้านกระทุ่มแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 001-63-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมราชินี จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง