วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการปรับปรุงจุดประกาศแจ้งเตือนภัยประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2566
จ้างขยายเขตระบบประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกรักษ์ ถึงบ้านสรศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินยกระดับผิวทางหินคลุกภายในบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างขยายเขตระบบประปาจากวัดไผ่นกเขาไปนาผู้ช่วย สุวรรณ ประนาทำมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2566
จ้างขยายเขตระบบประปาภายในบ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง