วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิสาขบูชา จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-61-0039 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Zero Tolerance จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (ช่วงบ้านไผ่นกเขา-หนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาระหว่างบ้านหนองสาย-บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาชุดพร้อมเครื่องประดับและแต่งหน้านางรำในการรำสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง