วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2565
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกระหว่างบ้านสายทอง-บ้านกระทุ่มแท่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา-บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกภายในบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2565
ปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศห้ามมิให้มีการเผาในพื้นที่การเกษตร และพื้นที่โล่งอื่น ๆ หมู่ 1-15 จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบ ป้ายสโลแกนประชาสัมพันธ์ และสติกเกอร์ตัวอักษร (เนื้อความรายชื่อนายก อบต. ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง