วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษความร้อนและหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (แบบพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปาและเครื่องพิมพ์ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะเหล็ก จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายขั้นตอนการบริการชำระภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย และค่าธรรมแนียมใบอนุญาติ ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง