วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2567
จ้างขุดลอกสระน้ำกิน-ลำห้วยทะยูง บ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริ่มเหล็ก จากบ้านนายเกรียงไกร แก้วคง ไปคลองอีสานเขียว บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 189 รายการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำนักงาน สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 6 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. 323-06 สายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านหนองนกเขา ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่่ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร ลงไหล่ทางหินคลุกด้านละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง