วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในกิจการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำลูกกุญแจอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ฝ้ากระจกภายในอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง