วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทปั้มหอยโข่งแรงดัน ขนาด 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0022 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านหลุ่งตะเคียน ม.1 ไปฝายโนนตูม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านพะไลพัฒนา จากจุดเดิม ไประบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเพ็ด จากถนนลาดยางถึงทางไปบ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลี่ยงหมู่บ้านตะแกรง เชื่อมถนนสาย นม 3041 บ้านตะแกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเติอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0019 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-59-0031 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง