วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านพะไลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากสี่แยกบ้านหลุ่งตะเคียน - แยกหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประเภทโต๊ะพับหน้าขาว จำนวน 20 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง