วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ธ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเลียบลำห้วยแถลงระหว่างบ้านไผ่นกเขา-บ้านโนนเพ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ Canon MP287 หมายเลขครุภัณฑ์ 478-60-0035 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนภายในบ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง