วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ในงานกิจการประปา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง ประเภท เครื่องดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียนโดยการเกรดและถมดิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง