วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาดตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุประปา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภท เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประเภท ใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 30 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง