วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน ฝาย และคันสระที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้เนตอร์) เพื่อใช้ในงานกิจการกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจการงานกองช่าง อบต.หลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 6 กันยายน 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกรักษ์-บ้านโคกซาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง