วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่สำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
จ้างเหมาป้ายไวนิลประชุมสภา และป้ายไวนิลประชุมพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ใบเสร็จรับเงิน อต.16 รหัส 53-10-16 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปา บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหินคลุกจากสามแยกนานางประเทือง นิตรกระโทก ถึงสามแยกหนองสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปา บ้าโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปาบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านหนองนกเขา หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง