วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม ตาวิเศษเห็นนะ ปฏิบัติการจัดการขยะด้วยหลัก 3R จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ
1  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
จ้างเหมาปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานกิจการประปา (นายดนัย เหมือยไธสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างเหมาวิจัยและประเมินผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิมเตอร์ (กระดาษความร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ขนาด 80 x 1.20 เมตร จำนวน 6 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง