วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านตาด่อน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านโคกซาด - บ้านท่าลี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองสายหมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง โดยการจัดซื้อรถตัดคอนกรีต (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กแบบ 2 บาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม คู่มือ กฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง