วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียนตะเคียนทอง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากจุดเดิมไปทางโรงเรียนรักษ์ชาติประชาบำรุง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้านหนองสาย หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-60-0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง