วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ม.ค. 2564
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ป๊ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กรวยจราจร/ไฟกระพริบ/กระบองไฟกระพริบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่เกิน 1 แรงม้า บาร์ไม่เกิน 12 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในพื้นที่ตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาป้ายไวนิล ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดสถานที่ พร้อมจัดเก็บสถานที่ และทำความสะอาด ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มและคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตรับผิดชอบของ อบต. หลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องปริ้นเตอร์)หมายเลขครุภัณฑ416-59-0019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง