วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ (หมาแมว) จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมโทรทัศน์ สมาร์ททีวี จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถังตกตะกอนระบบประปา บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง Fire Ratting 4A5B ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 15 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง