วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบ้านสายทอง หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One แบบตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0038 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานและเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมอาคารสำนักงาน อาคารแสดงสินค้าและระบบระบายน้ำภายในตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาฉีดพ่นหมอกควัน จำนวน 2 รายการ ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์การป้องกันควบคุมและแก้ไขโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ และน้ำยาดับเพลิง CO2 ขนาด 10 ปอนด์ ตาม โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านไผ่นกเขา - บ้านโนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง