วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2564
ซื้อเข็มขัดนิรภัยปีนเสาไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันวิสาขบูชา จำนวน 16 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-61-0039 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกอบกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Zero Tolerance จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (ช่วงบ้านไผ่นกเขา-หนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง