วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ย. 2563
ซื้อกระจกโค้งจราจรพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกเขา (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้าง้เหมาปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพื่อใช้ในการพ่นหมอกควันป้องกันแก้ไขโรคระบาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ และธงสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอกสาร(เครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างพ่นฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง