วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่เก็บน้ำ,ทางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ำใช้ภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล ตามโครงการอบรมป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ยก 8144 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน ยก 8144 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชุดปฐมพยาบาล ตามโครงการอบรมป้องกันและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกประตูสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง ประเภทยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0003 และ 054-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อถังขยะแยกประเภท(ขยะอันตราย)ตามโครางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง