วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 420- 61-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ PRINTER (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบพกพา Dell ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
จ้างเหมาป้ายรณรงค์ห้ามเผาเพื่อป้องกันมลพิษและทำลายสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ Samsung) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน บ้านสระมะค่า หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง