วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานการประปา (นายสาธิต รูปจะโป๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นครราชสีมา ถนน 323-08 สายบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 3,4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง