วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะแกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก สำหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียนโดยการเกรดและถมดิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประกาศการดูแลที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-61-0005 จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (เครื่องปริ้นเตอร์) ศพด. บ้านสายทอง รหัสครุภัณฑ์ 478-61-0039 จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
จ้างเหมาค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0015 (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง