วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มี.ค. 2563
ซื้อเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางหน้าผากระบบอินฟาเรด (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างเหมาเกรดปรับแต่งถนนภายในตำบลหลุ่งตะเคียน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อแอลกอฮอล์ เจล เข้มขัน 79 % โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2563
ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในร่างกาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2563 (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อจ่ายน้ำประปาภายในตำบลหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ 5,10 และ หมู่ที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารัดการน้ำเสียภายในหมู่บ้านไผ่นกเขา-หนองนกเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำเข้าสระข้างวัดเขาห้วยน้อยบ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปิดกั้นลำห้วยขี่หนูบ้านหนองสาย หมูที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดลอกคลองมาบจานบ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง