วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มี.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่างบ้านโคกซาด-บ้านกู่ศิลาขันธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกลำห้วยไผ่ บ้านสระมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มี.ค. 2564
จ้างขุดลอกห้วยอ้อ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เต้นท์ผ้าใบใหญ่ ทรงโค้ง จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเครื่องจักรเพื่อซ่อมแซมถนน และท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
ซื้อฟลูออไรด์ V-varnish premium ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์) จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ยก 8144 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-59-0002 จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อนำมาใช้ในงานกิจการประปา เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุดับเพลิง ประเภท เครื่องดับเพลิง ชนิด CO2 ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง