วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์แบบพกพา) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์ Canon MF-4420W) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบด้ามจับ จำนวน 2 หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง(สายส่งน้ำดับเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง