วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง พร้อมเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-60-0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและฝายภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.323-11 สายบ้านกระทุ่มแท่น ถึง สายบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) จำนวน 9 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง