วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้ม และคลอรีน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานปฏิบัติงานด้านป้องกันฯ (นายประชิด แซ่เฮง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานคนสวน (สป) ราย นายสุรชัย นามไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงด้านป้องกันฯและขับรถน้ำเอนกประสงค์(ดับเพลิง) นายพิชิตร์ บังพิมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่รวมบ้านพักราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานป้องกันฯ (นายรณกฤต ศรีสิริวิบูลย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้าง้จ้างเหมาบริการแรงงานป้องกันฯ(นายคูณ ขาวพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาบริการแรงงานด้านป้องกันฯ (นายคูณ ขาวพิมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ต.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติองบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง