วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มี.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายทำเนียบ ป้ายสโลแกนประชาสัมพันธ์ และสติกเกอร์ตัวอักษร (เนื้อความรายชื่อนายก อบต. ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2565
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมประตู อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการแรงงานเพื่อช่วยงานสาธารณสุข สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถนนชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-61-0035 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทผ้าปูโต๊ะ ผ้ามองตากูร์ กว้าง 62 นิ้ว ยาว 82 หลา จำนวน 1 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายางประเภทหมึกในตัว (ชื่อ-นามสกุล พร้อมตำแหน่ง) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง