วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางและซ่อมแซม หมายเลขทะเบียน งฉ 5512 นครราชสีมา หมายเลขครุภัณฑ์ 001-63-007 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
จ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 8 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One แบบ ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2565
ซื้อถังดับเพลิงเคมีแห้ง พร้อมเติมน้ำยาดับเพลิงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 478-60-0035 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการจัดหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง