วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ธ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน จำนวน 6 แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนและฝายภายในตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นม.ถ.323-11 สายบ้านกระทุ่มแท่น ถึง สายบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 8 -หมู่ที่ 11 ตำบลหลุ่งตะเคียน กว้าง 6 เมตร ยาว 2,400 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่ง ตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาบริการดูดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) จำนวน 9 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ประเภทโคมไฟสนาม โซล่าเซลล์ 60W จำนวน 30 ตัว ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง