วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศหน้าหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หมึกเครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง จำนวน 1 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ต.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภท เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2564
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง ด้านงานการประปา (นายสาธิต รูปจะโป๊ะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง นครราชสีมา ถนน 323-08 สายบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมที่ 3,4,5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค รหัสครุภัณฑ์ 478-57-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง