วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม และคลอรีน) (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ้านสรศักดิ์ - บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ้านพะไลพัฒนา - บ้านตะแกรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสรศักดิ์ - บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนเพ็ด - โนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกซาด หมู่ที่ 9 - บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการขุดลอกสระบ่อกรวด บ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่างบ้านตาด่อนถึงสามแยกลาดยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง