วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไผ่นกเขา - โนนรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านตะเคียน - พะไลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการย้ายถังสูงและวางท่อส่งน้ำดิบระหว่างบ้านสระมะค่า - บ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลุ่งตะเคียน - พะไลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานในกองช่าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัลตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หลุ่งตะเคียนเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขโรคระบาด โรคติดต่อและแก้ไขโรคไข้เลือดออก (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-บ้านหนองนกเขา(เพิ่มเติม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำเสียภายในบ้านไผ่นกเขา-บ้านหนองนกเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)