วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 14 เครื่อง (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบริการล้างเครื่องปรับอากาศ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมีกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน