วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(ธงชาติ และธงสัญลักษณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอกสาร(เครื่องปริ้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างพ่นฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อกระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารส้ม) กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 420- 61-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ PRINTER (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง