วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 6 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก จำนวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมาลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง-โคกทำเล หมู่ที่ 4,12 ตำบลหลุ่งตะเคียน องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภทเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง