วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านสายทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ศพด.บ้านหนองนกเขา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง (งานพัฒนารายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยเหลืองานกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ประเภทถังดับเพลิงเคมีแห้ง RATING 1A2B ขนาด 5 ปอนด์ และเครื่องดับเพลิง NON-CFC ขนาด 5 ปอนด์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง