วันที่
ชื่อเรื่อง
8  เม.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาชุดพร้อมเครื่องประดับและแต่งหน้านางรำในการรำสดุดีวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี อำเภอห้วยแถลง ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ณ บริเวณลานอนุเสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีหน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านสรศักดิ์-บ้านโคกรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหนองนกเขา - บ้านตาด่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกภายในบ้านตะแกรง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านหลุ่งตะเคียน - บ้านพะไลพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางจากสี่แยกบ้านหลุ่งตะเคียน - แยกหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านสรศักดิ์-บ้านสายทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์ (Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง