วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2564
จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานประเภทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภทหมีกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ รหัสครุภัณฑ์ 416-58-0024 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้งานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน
17  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์จดและออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา เพื่อใช้ในงานกิจการประปากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกิจการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม ตาวิเศษเห็นนะ ปฏิบัติการจัดการขยะด้วยหลัก 3R จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง